Menu Close

คณะผู้บริหาร

แพทย์หญิงศศิธร พงษ์สามารถ

ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล

นายกฤตย์ ศรีสวัสดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล

นพ. วิทยา อนันตวัฒนวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวรสลิน นิรันดร

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ

นางเปรมกมล เมืองศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์

น.ส.รัชนีบูล น้ำใจดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

นายสิทธโชค หากโสก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล