Menu Close

รายชื่อฉีดวัคซีน วันที่ 6 ก.ค. 64

ลำดับวัน/เดือน/ปี ที่นัดเวลานัดรายชื่ออายุ(ปี)
16 กรกฏาคม 25648:00 น.นายสมคิด เจริญรอย51
26 กรกฏาคม 25648:00 น.น.ส.นิตยา ป้องทัพไทย50
36 กรกฏาคม 25648:00 น.นายปรีดา ขันเพ็ชร56
46 กรกฏาคม 25648:00 น.นางสาวทองใบ พิมพ์ศรี51
56 กรกฏาคม 25648:00 น.นายเสี่ยวชิง แซ่หยาง51
66 กรกฏาคม 25648:00 น.น.ส.กานต์ชนก แท่งทอง55
76 กรกฏาคม 25648:00 น.นายธนน เศรษฐสถิต46
86 กรกฏาคม 25648:00 น.นายสำรวย คำชื่น58
96 กรกฏาคม 25648:00 น.นายประมุข จันโท48
106 กรกฏาคม 25648:00 น.นายจรัญ เนียมสุวรรณ62
116 กรกฏาคม 25648:00 น.นางสาวสานิช ดำนิล53
126 กรกฏาคม 25648:00 น.นายบัญชา โล่สุวรรณ์62
136 กรกฏาคม 25648:00 น.นายสามพัน แผ้วสว่าง62
146 กรกฏาคม 25648:00 น.นายประพาศน์ เฟื่องสินธ์63
156 กรกฏาคม 25648:00 น.นพ.สมโภช จาตุรันต์รัศมี39
166 กรกฏาคม 25649:00 น.นายบุญเหลือ เครือไชย85
176 กรกฏาคม 25649:00 น.นางศากุน เครือไชย78
186 กรกฏาคม 25649:00 น.นางหยาดรุ่ง สมสอาด40
196 กรกฏาคม 25649:00 น.นางสาวภูริชญา ไพประพันธ์32
206 กรกฏาคม 25649:00 น.น.ส.เกสร นรสิงห์28
216 กรกฏาคม 25649:00 น.น.ส.ศิรินดา คำภิภาค43
226 กรกฏาคม 25649:00 น.คุณวิภาดา วิมลสมบัติ67
236 กรกฏาคม 25649:00 น.นางละเอียด เชี่ยวอมรชัย62
246 กรกฏาคม 25649:00 น.นางสาวพนาวัณ ชำนาญกิจ46
256 กรกฏาคม 25649:00 น.นายบุญประสพ ปิ่นกร63
266 กรกฏาคม 25649:00 น.นายภานุวัฒน์ ดำบัว26
276 กรกฏาคม 25649:00 น.นางสาวบุญเจริญ แซ่อึ้ง61
286 กรกฏาคม 25649:00 น.นายขันธ์ บุนนาค46
296 กรกฏาคม 25649:00 น.คุณบุญมี หิรัญพันธ์54
306 กรกฏาคม 256410:00 น.นายอัครวัฒน์ ณัฐบดีชนกานต์51
316 กรกฏาคม 256410:00 น.นายวัฒนา แสงมาศ27
326 กรกฏาคม 256410:00 น.นายอาทิตย์ ทิพย์เสนา21
336 กรกฏาคม 256410:00 น.นายสันติ ราชคู49
346 กรกฏาคม 256410:00 น.นางสาวมุทิตา บัวขาว51
356 กรกฏาคม 256410:00 น.นายอธิวัฒน์ คูณพรม50
366 กรกฏาคม 256410:00 น.นายนิธินันท์ คูณพรม44
376 กรกฏาคม 256410:00 น.น.ส.สุนิสา สะยอวรรณ์42
386 กรกฏาคม 256410:00 น.น.ส.กัลยรัตน์ ถนอมยศ49
396 กรกฏาคม 256410:00 น.นายชัยยุทธ วัฒนวนิชกานนท์34
406 กรกฏาคม 256410:00 น.นางสาวภัทรวรรณ ม่วงมิ่งสุข27
416 กรกฏาคม 256410:00 น.นายนิพัฒน์ วงศ์ธนะบูรณ์75
426 กรกฏาคม 256410:00 น.นางวัชรีย์ แสงสว่าง61
436 กรกฏาคม 256410:00 น.นายมัลชวัชร์ แสงสว่าง18
446 กรกฏาคม 256410:00 น.นางสาวมณีวัลย์ แสงสว่าง33
456 กรกฏาคม 256410:00 น.น.ส.ศิระกัญญา ชัยดี39
466 กรกฏาคม 256410:00 น.นางสาวภัทราภรณ์ อุตรสัก26
476 กรกฏาคม 256410:00 น.นายนภัทร บรรลุประสงค์45
486 กรกฏาคม 256411:00 น.นางศิริกาญจน์ รัตนาวงศ์ไชยา57
496 กรกฏาคม 256411:00 น.นางสาวอนงค์ เกตุจำนงค์63
506 กรกฏาคม 256411:00 น.นางสาวภามิลา สโตนเฮาส์35
516 กรกฏาคม 256411:00 น.น.ส.อลิศตา สโตนเฮาส์35
526 กรกฏาคม 256411:00 น.นายถาวร ราศรีดาวฤกษ์46
536 กรกฏาคม 256411:00 น.นายมานพ เดชารัตน์72
546 กรกฏาคม 256411:00 น.นางสมบูรณ์ เดชารัตน์69
556 กรกฏาคม 256411:00 น.นายสมชาย นวนรา61
566 กรกฏาคม 256411:00 น.นางบุหงา นวนรา61
576 กรกฏาคม 256411:00 น.นายศุภชัย สุวรรณะ43
586 กรกฏาคม 256411:00 น.นายกิตติรัฐ รัตนาวงศ์ไชยา34
596 กรกฏาคม 256411:00 น.นางเกศินี รัตนาวงศ์ไชยา35
606 กรกฏาคม 256411:00 น.นายสมนึก ตั้งวีระพรพงศ์44
616 กรกฏาคม 256411:00 น.นายอัษฎา พรหมประทานพร67
626 กรกฏาคม 256411:00 น.นายอนันต์ พานทอง48
636 กรกฏาคม 256413:00 น.นายสุชาติ สุมงคลชัยกุล60
646 กรกฏาคม 256413:00 น.นายพร สุดดี81
656 กรกฏาคม 256413:00 น.นางเสียน สุดดี65
666 กรกฏาคม 256413:00 น.นางสาวชาลิสา อ่อนโคกสูง27
676 กรกฏาคม 256413:00 น.นายณรงค์ ลักษณะนิยม62
686 กรกฏาคม 256413:00 น.นางสาวนิลยา พิเนตร49
696 กรกฏาคม 256413:00 น.นายจิรวัฒน์ จิระวารี62
706 กรกฏาคม 256413:00 น.น.ส.ลักขณา มีสิทธิ์53
716 กรกฏาคม 256413:00 น.นายฐานันดร์ ภักดี47
726 กรกฏาคม 256413:00 น.นายอะลัมดอดร์ฮุเซน อบอซัตร์23
736 กรกฏาคม 256413:00 น.นายเสน่ห์ ผลประสิทธิ์80
746 กรกฏาคม 256413:00 น.นายชาติชาย วีระอมรกุล58
756 กรกฏาคม 256413:00 น.คุณปรายฟ้า วีระอมรกุล21
766 กรกฏาคม 256413:00 น.นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์23
776 กรกฏาคม 256413:00 น.น.ส.วนิดา วงศ์คำภู28
786 กรกฏาคม 256413:00 น.นายเชิดศักดิ์ โคกมิ62
796 กรกฏาคม 256413:00 น.นายสมศักดิ์ วงค์ศรีสังฆ์50
806 กรกฏาคม 256413:00 น.นายสันติ ศิริวรชาติ83
816 กรกฏาคม 256413:00 น.น.ส.อรุณวรรณ ทวีพิทักษ์พงศ์82
826 กรกฏาคม 256414:00 น.นายจิระพงษ์ ทองสุโชติ71
836 กรกฏาคม 256414:00 น.นางรัชนี วาณิชขจรกุล62
846 กรกฏาคม 256414:00 น.นางวรลักษณ์ ปานลบ51
856 กรกฏาคม 256414:00 น.นายสมภพ ฆังคะสุวรรณโณ51
866 กรกฏาคม 256414:00 น.นางอรุณี แซ่เอี้ย67
876 กรกฏาคม 256414:00 น.นายฟู อัตถวิโรจน์68
886 กรกฏาคม 256414:00 น.นางอุษา อัตถวิโรจน์62
896 กรกฏาคม 256414:00 น.นายปวิช คุณากรกอบกิจ71
906 กรกฏาคม 256414:00 น.นายอัตนันท์ อะนันทวรรณ24
916 กรกฏาคม 256414:00 น.นางเอ็นดู จริยวรพร63
926 กรกฏาคม 256414:00 น.นายศุภกฤต น้อยไข่ขำ29
936 กรกฏาคม 256414:00 น.นายสุรัช รุ้งทอง50
946 กรกฏาคม 256414:00 น.น.ส.บัวคำ จุุมปูอินตา43
956 กรกฏาคม 256414:00 น.นายวาทิต โชคนำชัย48
966 กรกฏาคม 256414:00 น.นายปวุฒ นันทพานิช42
976 กรกฏาคม 256415:00 น.น.ส.ปัทมวรรณ นะวาระ21
986 กรกฏาคม 256415:00 น.นายสุภชัย ตั้งจิตยืนยง60
996 กรกฏาคม 256415:00 น.นางอาพร ร้อยแก้ว66
1006 กรกฏาคม 256415:00 น.นางจิราภัค จิตต์บุญ70
1016 กรกฏาคม 256415:00 น.นางศจี นะวาระ63
1026 กรกฏาคม 256415:00 น.น.ส.ธัญญาพร กันทจร24
1036 กรกฏาคม 256415:00 น.นายสิทธิพล นะวาระ34
1046 กรกฏาคม 256415:00 น.นายปรีชา ยุตทยานันท์74
1056 กรกฏาคม 256415:00 น.นางสุวรรณี พิพัฒน์วัฒนารมย์71
1066 กรกฏาคม 256415:00 น.นายวรชัย แสงทองพราว68
1076 กรกฏาคม 256415:00 น.นายนพดล เปรมฤทธิ์73
1086 กรกฏาคม 256415:00 น.นางศิริพร สุทธิรักษ์65
1096 กรกฏาคม 256415:00 น.คุณอิงคนันท์ นะวาระ24
1106 กรกฏาคม 256415:00 น.นางขวัญเมือง นะวาระ93
1116 กรกฏาคม 256415:00 น.นางวรรณภา ชีวาพัฒน์49
1126 กรกฏาคม 256416:00 น.นางสาววรางคณา ชาญนิตย์39
1136 กรกฏาคม 256416:00 น.นายสรศักดิ์ ฉันสุวรรณ60
1146 กรกฏาคม 256416:00 น.นายเสรี ชาลานภาพร44
1156 กรกฏาคม 256416:00 น.นายช้วน กระทุ่มทอง90
1166 กรกฏาคม 256416:00 น.คุณฉันทนา เนตรเสมาทอง64
1176 กรกฏาคม 256416:00 น.น.ส.ทิพย์วรรณ แซ่ตั้ง62
1186 กรกฏาคม 256416:00 น.นางบุรณี พิพัฒน์ธาราสกุล47
1196 กรกฏาคม 256416:00 น.นายอำนาจ จันหอม62
1206 กรกฏาคม 256416:00 น.น.ส.กัณญาณัฐ คำจันทร์23
1216 กรกฏาคม 256416:00 น.นายสรศักดิ์ ชูอ่องสกุล51
1226 กรกฏาคม 256416:00 น.นางสาวธนัชพร พหลทัพ42
1236 กรกฏาคม 256416:00 น.น.ส.นรา พานิช81
1246 กรกฏาคม 256416:00 น.นาย อังกูร อบอาย26
1256 กรกฏาคม 256416:00 น.นายอานุภาพ โชติกเสถียร21
1266 กรกฏาคม 256416:00 น.น.ส.สมลักษณ์ วิชัยมงคลกุล60