Menu Close

รายชื่อฉีดวัคซีน วันที่ 7 ก.ค. 64

ลำดับวัน/เดือน/ปี ที่นัดเวลานัดรายชื่ออายุ(ปี)
17 กรกฏาคม 25648:00 น.นายศุภชัย คูณพรม21
27 กรกฏาคม 25648:00 น.นายอำนวย ใจยืน53
37 กรกฏาคม 25648:00 น.นางสาวศศิธร ทองแบน44
47 กรกฏาคม 25648:00 น.นายจำรัส เสมแก้ว73
57 กรกฏาคม 25648:00 น.นางยง โอมฤก67
67 กรกฏาคม 25648:00 น.นางปราณี ตอนโพธิ์72
77 กรกฏาคม 25648:00 น.นางอรัญญา มีมากบาง45
87 กรกฏาคม 25648:00 น.น.ส.วรรณา ศรีวิสุทธิกุล59
97 กรกฏาคม 25648:00 น.นายศักดิพัฒน์ รัตนประทีปทอง48
107 กรกฏาคม 25648:00 น.นายอำนวย สอนใจ68
117 กรกฏาคม 25648:00 น.น.ส.ทิฆัมพร ธีระประยุติ38
127 กรกฏาคม 25649:00 น.น.ส.อุไร กิตติวิไลกร69
137 กรกฏาคม 25649:00 น.คุณปริชญา ชื่นโพธิ์35
147 กรกฏาคม 25649:00 น.นางศรีวิไล เพิ่มกว่าเก่า62
157 กรกฏาคม 25649:00 น.นางประทุม ประเสริฐสุข68
167 กรกฏาคม 25649:00 น.นางสมเอื้อ กาญจนะคูหะ84
177 กรกฏาคม 25649:00 น.นายประพันธ์ ประเสริฐสุข69
187 กรกฏาคม 25649:00 น.MissWARANTORN TECHOPAST30
197 กรกฏาคม 25649:00 น.นางสาวซิวฟ้า แซ่โก65
207 กรกฏาคม 25649:00 น.คุณยุกยิ้น แซ่โก59
217 กรกฏาคม 25649:00 น.นายสุเทพ ธรรมธาดา58
227 กรกฏาคม 25649:00 น.น.ส.พรรณทิพา มากรัตน์58
237 กรกฏาคม 25649:00 น.นางสวน โนนโม้70
247 กรกฏาคม 25649:00 น.นายสังเวย นิลสวาท65
257 กรกฏาคม 25649:00 น.นางสมศรี นิลสวาท64
267 กรกฏาคม 25649:00 น.นางเกศจุรี รักรอดจิต61
277 กรกฏาคม 256410:00 น.นายพันธุ์เทพ ล่ำลือธรรม59
287 กรกฏาคม 256410:00 น.น.ส.วลี ศิริบำเพ็ญ74
297 กรกฏาคม 256410:00 น.น.ส.นันทนา ทิพวรรณ์33
307 กรกฏาคม 256410:00 น.นายวีระศักดิ์ วงศาพิจารณ์74
317 กรกฏาคม 256410:00 น.นางสุมิยะ มูลทองย้อย64
327 กรกฏาคม 256410:00 น.นางกุศล ธรรมมา72
337 กรกฏาคม 256410:00 น.นายโยคี ธรรมมา72
347 กรกฏาคม 256410:00 น.น.ส.จันทรรัตน์ รุ่งอรุณศิริ67
357 กรกฏาคม 256410:00 น.นางจินดา แสงทองพราว78
367 กรกฏาคม 256410:00 น.นายเพ็ชร คำดี60
377 กรกฏาคม 256410:00 น.นายณัฐพล พูนมาศ46
387 กรกฏาคม 256410:00 น.นางสาวชฎารส เหมวิริยะ30
397 กรกฏาคม 256410:00 น.นางสาวพิมพ์จุฑา วงศ์มโนธรรม46
407 กรกฏาคม 256410:00 น.นางสุรีพร กสิวัฒนาวุฒิ64
417 กรกฏาคม 256410:00 น.นายสมบัติ พุ่มพลายงาม81
427 กรกฏาคม 256411:00 น.นายกิติศักดิ์ บัวสรวง87
437 กรกฏาคม 256411:00 น.นางสาวสิริรัตน์ โอวาทชัยพงศ์79
447 กรกฏาคม 256411:00 น.นางสาวสิริพร โอวาทชัยพงศ์72
457 กรกฏาคม 256411:00 น.น.ส.ลำเจียก สุขวิจิตร์67
467 กรกฏาคม 256411:00 น.น.ส.สังข์ พรมกสิกร67
477 กรกฏาคม 256411:00 น.นายธนากร เล้าศิริ65
487 กรกฏาคม 256411:00 น.นายอุทัย ขาวจันทร์62
497 กรกฏาคม 256411:00 น.น.ส.น้อง อุดถา70
507 กรกฏาคม 256411:00 น.นายอนุวัฒน์ สวัสดิภาพพันธ์66
517 กรกฏาคม 256411:00 น.นายภาณุ ศรีพันธุ์70
527 กรกฏาคม 256411:00 น.น.ส.พัชรินทร์ แซ่ลิ้ม84
537 กรกฏาคม 256411:00 น.นางเสาวรส ปิ่นกุมภีร์61
547 กรกฏาคม 256411:00 น.นางประมวล สถิรวุฒิพงศ์73
557 กรกฏาคม 256411:00 น.น.ส.จงรัก ประภาวีระ60
567 กรกฏาคม 256413:00 น.นายพฤกษชาติ ก่อวงษ์42
577 กรกฏาคม 256413:00 น.นางสาวบังวร วรรณารักษ์65
587 กรกฏาคม 256413:00 น.นายยงยุทธ ศิริวีรวรรณ68
597 กรกฏาคม 256413:00 น.นางกัลยา ไชยทนุ57
607 กรกฏาคม 256413:00 น.น.ส.สุธีรา ศรีราดี22
617 กรกฏาคม 256413:00 น.นางสมศรี ตั้งเวนิชเจริญสุข78
627 กรกฏาคม 256413:00 น.นางสาวอุไรวรรณ ลาภทิพยสุนทร70
637 กรกฏาคม 256413:00 น.น.ส.วรรณเพ็ญ ภักดีพิบูลย์67
647 กรกฏาคม 256413:00 น.นางวันเพ็ญ สินทรัพย์84
657 กรกฏาคม 256413:00 น.น.ส.อักษร โอวาทวรัญญู64
667 กรกฏาคม 256413:00 น.นางปิยะวรรณ ปิยะมาน62
677 กรกฏาคม 256413:00 น.นายปณัฐ การเกษม48
687 กรกฏาคม 256413:00 น.นายไพโรจน์ ทองเลิศ72
697 กรกฏาคม 256414:00 น.นายฐานกฤต นะวาระหะคุณ32
707 กรกฏาคม 256414:00 น.นายบุญมา ยศพลสิทธิเดช60
717 กรกฏาคม 256414:00 น.นายชินโชติ แสงนภาฉาย63
727 กรกฏาคม 256414:00 น.นางสาวผกามาศ ช่างโทรเลข65
737 กรกฏาคม 256414:00 น.น.ส.เพ็ญศิริ ม่วงศรี61
747 กรกฏาคม 256414:00 น.นางกิมเลี้ยง ม่วงศรี91
757 กรกฏาคม 256414:00 น.นายชาญชัย จันทร์วิไลศรี68
767 กรกฏาคม 256414:00 น.นางธัญญพัทธ์ แพ่งเม้า58
777 กรกฏาคม 256414:00 น.นางชวน เอี่ยมโหมด81
787 กรกฏาคม 256414:00 น.นายรัชต์พลณ์ แหลมสักพัฒนะ61
797 กรกฏาคม 256415:00 น.นายพลาธิป สมส่วน60
807 กรกฏาคม 256415:00 น.น.ส.อัญชลีย์ ลี้อารีย์วงศ์71
817 กรกฏาคม 256415:00 น.น.ส.กุลนิภา ลี้อารีย์วงศ์61
827 กรกฏาคม 256415:00 น.น.ส.ลักขณา ลี้อารีวงศ์65
837 กรกฏาคม 256415:00 น.นางพัชรี นรคง46
847 กรกฏาคม 256415:00 น.นายวิเชียร ศิริบุญมา64
857 กรกฏาคม 256415:00 น.นายทรงวุฒิ วงศ์ประภาเลิศ41
867 กรกฏาคม 256415:00 น.นางอำไพร แสงแดง68
877 กรกฏาคม 256415:00 น.นายวิชาญ ดามี62
887 กรกฏาคม 256415:00 น.นายปราศรัย แสงแดง62
897 กรกฏาคม 256416:00 น.นางสาววนิดา โพธิสาร30
907 กรกฏาคม 256416:00 น.นายมลตรี ภิรมจิตต์59
917 กรกฏาคม 256416:00 น.นางศิริ หอนีลโยธา76
927 กรกฏาคม 256416:00 น.นางอุดม ขำเขียว70
937 กรกฏาคม 256416:00 น.นายอัฐพล ส้มเช้า65
947 กรกฏาคม 256416:00 น.นายพรชัย วุฒิพนมศักดิ์50
957 กรกฏาคม 256416:00 น.นายเอกลักษณ์ มหะหมัด41
967 กรกฏาคม 256416:00 น.นายวรโชติ เลิศวีรธรรม66
977 กรกฏาคม 256416:00 น.น.ส.เนียรนิภา พยมโพธิ์54
987 กรกฏาคม 256416:00 น.นายธงชัย แสงพระจันทร์40