Bangphai Hospital

รายชื่อบริษัทประกันคู่สัญญา​

* ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกัน

เตรียมอะไรบ้างเมื่อจะไปโรงพยาบาล

1. บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยทางราชการ
2. บัตรกรมธรรม์

ทำอย่างไรเมื่อเราไปถึงโรงพยาบาล

ผู้ที่ใช้สิทธิ์ในการรักษาแบบผู้ป่วยใน

1. ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่แผนกลงทะเบียนผู้ป่วยใน
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ป่วยใน แนะนำและให้ข้อมูลในการเลือกใช้สิทธิ์ แฟกซ์เคลม หรือ สำรองจ่าย
3. หากเลือกใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลม ให้ผู้ป่วยเซ็นต์ชื่อในใบเคลมประกัน
4. แผนกลงทะเบียนผู้ป่วยในประสานงานและให้ข้อมูล ระหว่างผู้ป่วยกับบริษัทประกัน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ
5. กรุณาติดต่อที่แผนกการเงินผู้ป่วยใน ในวันกลับบ้านถ้าได้รับอนุมัติสิทธิ์แฟกซ์เคลมแล้วเพื่อเซนต์รับทราบค่าใช้จ่าย และชำระส่วนที่เกิน (ถ้ามี)
6. ถ้าไม่ได้รับอนุมัติสิทธิ์แฟกซ์เคลม ติดต่อขอรับใบเคลมประกัน พร้อมใบเสร็จรับเงินได้ที่แผนกการเงินผู้ป่วยใน เพื่อนำไปยื่นเบิก กับบริษัทประกันต่อไป

ผู้ที่ใช้สิทธิ์ในการรักษาแบบผู้ป่วยนอก

1. ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ บัตรประกันสังคม (กรณีมีประกันสังคมกับโรงพยาบาล) เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ที่แผนกเวชระเบียน
2. หลังจากได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เรียบร้อยแล้ว ติดต่อการเงินโดยยื่นบัตรกรมธรรม์เพื่อยืนยันการการใช้สิทธิ์
3. กรณีบริษัทประกันมีสัญญากับโรงพยาบาล เมื่อท่านเข้ารับการตรวจรักษา ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ท่านจะต้องชำระเฉพาะในส่วนที่เกินสิทธิ์เท่านั้น
4. หากท่านต้องเคลมค่ารักษาพยาบาลเอง โดยที่ท่านสำรองจ่าย หรือสามารถเบิกค่าชดเชยได้และต้องการนำใบเคลมไปเบิกคืนกับบริษัทประกัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ท่านเข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จรับเงินและใบเคลมเพื่อให้ท่านนำไปยื่นเบิกกับบริษัทประกันต่อไป

สอบถามรายละเอียดศูนย์ประสานสิทธิ

โทร. 024570086 ต่อ 3090,3050