Menu Close

ศูนย์แพทย์เฉพาะทางจักษุ

ให้บริการตรวจวัดสายตาทั่วไป ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคตา วัดความดันตา ตรวจจอประสาทตา เจาะกุ้งยิง และผ่าตัดเกี่ยวกับโรคเฉพาะทางตาแก่ผู้ป่วยโรคตาทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกจักษุ

คลินิกชื่อ-สกุลจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
จักษุนพ. เอกชัย วรอมรโชติ17.00-19.00
นพ. ปริญญา ฤกษ์สมถวิล12.00-15.00