Menu Close

ศูนย์แพทย์เฉพาะทางจิตเวช

ตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกจิตเวช

คลินิกชื่อ-สกุลจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
จิตเวชนพ. วสันต์ ชีพเป็นสุข17.00-20.00