Bangphai Hospital

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับชื่อสังกัด (ฝ่าย)ตำแหน่งงานอัตราว่างรายละเอียดเพิ่มเติม
1ฝ่ายการพยาบาลพนักงานช่วยเหลือคนไข้ nurse aid2รายละเอียดงานพนักงานช่วยเหลือคนไข้ nurse aid
2ฝ่ายการพยาบาลพยาบาลวิชาชีพ (RN) Full-Time3รายละเอียดงานพยาบาลวิชาชีพ (RN)
3ฝ่ายพยาบาลพยาบาลวิชาชีพ (RN) ห้องคลอด (LR)1รายละเอียดงานพยาบาลวิชาชีพ (RN) ห้องคลอด
4ฝ่ายการพยาบาลพยาบาลวิชาชีพ ห้องฉุกเฉิน (ER)2รายละเอียดงานพยาบาลวิชาชีพห้องฉุกเฉิน (ER)
5ฝ่ายการพยาบาลนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)1รายละเอียดงานนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)
6ฝ่ายการพยาบาลหัวหน้าหน่วย/ ผู้จัดการพยาบาล1รายละเอียดงานหัวหน้าหน่วย/ ผู้จัดการพยาบาล
7ฝ่ายการแพทย์เภสัชกร3รายละเอียดงานเภสัชกร
8ฝ่ายการแพทย์ผู้ช่วยเภสัชกร2รายละเอียดงานผู้ช่วยเภสัชกร
9ฝ่ายการแพทย์นักกายภาพบำบัด2รายละเอียดนักกายภาพบำบัด
10ฝ่ายสนับสนุนบริการเจ้าหน้าที่ รปภ.2รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่ รปภ.
11ฝ่ายสนับสนุนบริการเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ1รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
12ฝ่ายสนับสนุนบริการเจ้าหน้าที่ IT1รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่ IT
13ฝ่ายสนับสนุนบริการเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง1รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่แผนกช่างซ่อมบำรุง
14ฝ่ายสนับสนุนบริการโภชนากร2 รายละเอียดงานโภชนากร
15ฝ่ายสนับสนุนบริการจัดซื้อ2รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
16ฝ่ายบริหารหัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล1รายละเอียดงานหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
17ฝ่ายบริหารธุรการ1รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
18ฝ่ายบริหารผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี1รายละเอียดงานผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี
19ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่เวชระเบียน1รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
20ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่บัญชี2รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่บัญชี
21ผู้พิการ2รายละเอียดงานผู้พิการ (ธุรการ)

สอบถามแผนกบุคคล โทร. 02-4570086 ต่อ 8816 ,2204 เวลาทำการ 8.00-17.00 น.
วันจันทร์- วันศุกร์ ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์