Bangphai Hospital

ประวัติโรงพยาบาลบางไผ่

โรงพยาบาลบางไผ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของฝั่งธนบุรี โดยความตั้งใจของรองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉียบ นิรันดร ให้เป็นโรงพยาบาลของชาวฝั่งธนบุรี เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของคุณลุง แพทย์หญิงศศิธร พงษ์สามารถ จึงก่อตั้งและเปิดดำเนินการโรงพยาบาลขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

โรงพยาบาลบางไผ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ริมถนนเพชรเกษม ใกล้สี่แยกท่าพระ ในอดีตพื้นที่ผืนนี้เคยเป็นสวนทุเรียน อาคารหลังแรกเป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 10 เตียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เปิดบริการอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการบริการผู้ป่วยนอกให้ได้มาตรฐานดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 จึงเริ่มทำการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอก 5 ชั้นขึ้นใหม่ ทดแทนอาคารหลังแรก อาคารหลังนี้กำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานพระอนุญาตอัญเชิญอักษรพระนามมาประดิษฐาน “อาคารเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

โรงพยาบาลบางไผ่เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา มีการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ ISO มาอย่างต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ ด้วยคุณภาพ และความปลอดภัย

พันธกิจ

 1. ให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นคุณภาพและความปลอดภัย
 2. เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการที่หลากหลาย และขยายฐานลูกค้าใหม่
 3. มีส่วนร่วมกับชุมชน ในการป้องกัน สร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
 4. บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม BANGPHAI

 1. Brilliance                ความเฉลียวฉลาด หมั่นเรียนรู้
 2. Accountability         ความรับผิดชอบ
 3. Nice                      สุภาพอ่อนน้อม
 4. Good governance    บริหารโดยหลักธรรมาภิบาล
 5. Public                    เพื่อสาธารณชน
 6. Homogeneity          สามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว
 7. Assurance              การประกันคุณภาพ
 8. Innovation              มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

คำขวัญ

“ ดูแลห่วงใย  พร้อมให้บริการ”