Menu Close

ประวัติโรงพยาบาลบางไผ่

โรงพยาบาลบางไผ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของฝั่งธนบุรี โดยความตั้งใจของรองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉียบ นิรันดร ให้เป็นโรงพยาบาลของชาวฝั่งธนบุรี เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของคุณลุง แพทย์หญิงศศิธร พงษ์สามารถ จึงก่อตั้งและเปิดดำเนินการโรงพยาบาลขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

โรงพยาบาลบางไผ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ริมถนนเพชรเกษม ใกล้สี่แยกท่าพระ ในอดีตพื้นที่ผืนนี้เคยเป็นสวนทุเรียน อาคารหลังแรกเป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 10 เตียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เปิดบริการอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการบริการผู้ป่วยนอกให้ได้มาตรฐานดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 จึงเริ่มทำการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอก 5 ชั้นขึ้นใหม่ ทดแทนอาคารหลังแรก อาคารหลังนี้กำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานพระอนุญาตอัญเชิญอักษรพระนามมาประดิษฐาน “อาคารเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

โรงพยาบาลบางไผ่เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา มีการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ ISO มาอย่างต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ครองใจชุมชนด้วยบริการคุณภาพและความปลอดภัย

พันธกิจ

  1. ให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นคุณภาพและความปลอดภัย
  2. เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการที่หลากหลาย และขยายฐานลูกค้าใหม่
  3. มีส่วนร่วมกับชุมชน ในการป้องกัน สร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
  4. มุ่งเน้นคุณภาพบริการ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อผู้รับบริการ
  5. บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
  6. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ แสดงศักยภาพและสร้างความผูกพันในองค์กร